Logo Texel Samen Beter

Algemene Ledenvergadering TSB. Let op: datum, locatie en tijd gewijzigd

Let op: gewijzigde datum, locatie en tijd voor onze ALV!

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 19 oktober om 19.45 uur in Dorpshuis 't Skiltje in Oudeschild. Het eerste deel van de vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Vanaf 20.35 start het openbare deel.

 • Wanneer: Donderdag 19 oktober 2017
 • Tijd: Alleen voor leden: 19.45 -20.20 uur (zaal open om 19.30 uur)
  Openbaar gedeelte: 20.35 tot 22.00 uur
 • Waar: Dorpshuis ’t Skiltje, De Ruyterstr 61, Oudeschild


Agenda Huishoudelijk deel: 19.45 tot 20.20 uur

Dit deel is toegankelijk voor leden. Graag uw komst via email info@texelsamenbeter.nl even aanmelden.

Wie een papieren versie van de stukken wil, kan deze opvragen bij het secretariaat (Duinroosstraat 13, 1796 BJ De Koog of 06-19268122; als u de voicemail krijgt spreek dan duidelijk naam, straat, woonplaats in en uw telefoonnr.)


 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen notulen ALV 3 nov 2016 | > Bekijk de notulen van 3-11-2016
 3. Vaststellen Jaarverslag TSB | > Bekijk het jaarverslag
 4. Vaststellen Jaarrekening 2015 | > Bekijk de jaarrekening
  - Conclusies kascontrolecommissie Peter Bakker en Jan Klok
  - Vaststelling Jaarrekening door ALV
  - Decharge bestuur
  - Benoemen nieuwe kascommissie
 5. Vaststelling jaarlijkse contributie en inschrijfgeld
  - De statuten schrijven in art. 10 voor dat de Algemene Ledenvergadering de jaarlijkse contributie vaststelt (nu voor 2018 dus) en ook de hoogte van het inschrijfgeld.
  - Inschrijfgeld en contributie zijn twee instrumenten om een verband te leggen tussen de dienstverlening van de coöperatie en de inkomsten die nodig zijn voor die dienstverlening.
  - Op dit moment zijn we een coöperatie in opbouw. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Zodra er betaaldiensten door de coöperatie worden aangeboden, kan er sprake zijn van een noodzakelijk inschrijfgeld, waarover dan eerst de ALV een besluit dient te nemen. Er zijn nu nog geen betaaldiensten. We stellen daarom ook voor 2018 een jaarlijkse contributie van € 25 per persoon voor, en een inschrijfgeld in 2018 van € 0,- Leden die ook in 2018 de Texel Samen Beter Polis afnemen inclusief een aanvullende verzekering, kunnen deze contributie opnieuw declareren via de polis. In 2016 en 2017 werd dat zonder declaratie automatisch geregeld in de maand mei, op voorwaarde dat de contributie was betaald en er een aanvullende verzekering was afgesloten.
 6. Bestuurssamenstelling
  - Rikus Kieft treedt af als voorzitter.
  - Het bestuur stelt Joost de Veer voor als interim-voorzitter.
  - Het bestuur vraagt toestemming aan de ALV om tussentijds het bestuur op sterkte te brengen als zich kandidaten aandienen.
 7. Rondvraag

Pauze: 20.20 tot 20.35 uur


Openbaar deel: 20.35 tot 22.00 uur

Aan de slag met drs. Carl Verheijen over Veerkracht en eigen regie, over Positieve gezondheid in de Texelse praktijk(en). Carl is directeur van het Institute for Positive Health in Amersfoort, het instituut dat Machteld Huber heeft opgericht om haar gedachtengoed van ‘positieve gezondheid’ verder te ontwikkelen.

Hoe kunnen we de zorg voor gezondheid op Texel zo organiseren, dat we de ervaring van de gebruikers van die zorg als leidraad nemen…wat komt daar bij kijken en wat levert het ons op?

Vragen en discussie.


Slotwoord Rikus Kieft & sluiting