Logo Texel Samen Beter

Interview met Afra Paauw van de Stichting MEE

Langzamerhand hebben we al diverse instanties binnen het zorglandschap in beeld gebracht. Voor deze nieuwsbrief zijn we op bezoek gegaan bij Afra Paauw van de Stichting MEE. MEE ondersteunt mensen met beperking. Hieronder valt een brede groep: verstandelijk beperkte kinderen of volwassenen, moeilijk lerende kinderen, autisten, mensen met een lichamelijke beperking, chronisch zieken en mensen met (niet aangeboren) hersenletsel.

MEE is tegenwoordig gefuseerd met De Wering en samen streven zij een samenleving na waarin iedereen - naar vermogen - mee kan doen en waarbij iedereen de regie over het eigen leven behoudt. Een samenleving waar voor alle burgers een gelijkwaardige plaats is. Oplossingen van de hulpvrager zelf, en diens netwerk, zijn leidend.

MEE & De Wering wil een bijdrage leveren aan het ingezette proces van maatschappelijke hervorming binnen het lokaal sociaal domein. De burger of cliënt en diens mogelijkheden en vragen staan daarin centraal. MEE & De Wering ondersteunt individuele burgers, netwerken en maatschappelijke organisaties. Zij richten zich op kwetsbare burgers. MEE & De Wering beschikt over veel kennis en ervaring en richt zich op preventie en professionele ondersteuning op diverse terreinen:

  • Zorg en welzijn
  • Leren en werken
  • Samenleven en wonen
  • Regelgeving en geldzaken
  • Opvoeding en ontwikkeling

Onafhankelijke cliëntondersteuning & ervaring/deskundigheid inbrengen

Afra is om dit allemaal te ondersteunen 16 uur ingehuurd door het Sociaal Team van de Gemeente Texel. Haar rol is daarbij onafhankelijke cliëntondersteuning en ervaring en deskundigheid inbrengen bij het Sociaal Team. Het sociaal team heeft gekozen om een onafhankelijk iemand van buitenaf in te huren voor een objectieve beoordeling van een aanvraag of in geval van onenigheid met de gemeente.

Afra gaat vaak mee op huisbezoeken geeft soms advies, waarbij zij 100% de belangen van de cliënt vertegenwoordigt. Afra helpt oplossingen zoeken bij complexe problemen, samen met het netwerk van de cliënt. Uitgangspunt is daarbij: Wat wil de cliënt? Wat wil/kan het netwerk? Kunnen we iemand erbij betrekken? Afra kent de zorgkanalen en helpt bij het zoeken naar oplossingen.

Hierbij wordt met allerlei instellingen samengewerkt, o.a. Novalishoeve (psychiatrische problemen) ’s Heerenloo (autisten en jongeren met een beperking), Maartenhuis (dagbesteding verstandelijk beperkten en dementerenden). Zo komen ook de tekorten in beeld en kan de gemeente hier beleid op uitzetten. Ook ondersteunt Afra cliënten met een chronische ziekte, zoals diabetes en kan ze helpen de juiste zorg te vinden via de AWBZ of PGB (persoonsgebonden budget).

Melden bij het Sociaal Team van de gemeente

Iedereen die zorg nodig heeft voor zichzelf of een naaste kan zich melden bij het Sociaal Team van de gemeente. Dit team is verplicht bij iedere nieuwe aanvraag te melden dat de aanvrager een beroep kan doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Texel heeft de zorg ingekocht, deze is dus voor de cliënten kosteloos. Iedere nieuwe cliënt krijgt een intakegesprek waarbij ook het netwerk wordt uitgenodigd.

Een paar praktijkvoorbeelden:

  • Mevrouw heeft hersenletsel opgelopen door een ongeval en de dingen lukken haar niet goed meer. We gaan samen met haar en haar netwerk praten en proberen helder te krijgen wat door het hersenletsel veroorzaakt wordt en hoe dit samen opgelost kan worden. Daarnaast vragen we professionele hulp aan via de gemeente om de taken van de mantelzorgers te verlichten.
  • Meneer heeft schulden opgelopen en kan de huur bijna niet meer betalen. We proberen het samen op orde te krijgen. Post en formulieren blijven echter lastig. Meneer is getest bij MEE en blijkt moeilijk lerend te zijn. We vinden in het netwerk iemand die voortaan kan helpen bij post en formulieren.
  • Een jonge man raakt steeds zijn werk kwijt. Uit nader onderzoek blijkt dat het hier gaat om een man met autisme. We gaan op zoek naar de juiste ondersteuning voor hem in de vorm van een jobcoach.
  • Ouders maken zich zorgen over hun kind met beperkingen, het gaat niet goed op school. We gaan samen in gesprek met school en er komt een aangepast programma. Daarnaast wordt tijdelijke opvoedingsondersteuning van MEE ingezet om samen te kijken hoe moeilijke situaties thuis opgepakt kunnen worden.

Hoe ziet de begeleiding er verder uit?

In het begin worden er doelen gesteld aan de hand van de vragen: wat wil je bereiken? Wie kunnen we daarbij betrekken? Wie neemt welke stappen? Daarna worden cliënten eens in de 2 a 3 weken bezocht. In principe wordt de begeleiding drie keer geëvalueerd: in het begin, halverwege en aan het eind van de begeleiding. Als dat nodig blijkt, wordt er vaker geëvalueerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er onvoldoende vertrouwen is bij een van de partijen. MEE is in principe tijdelijk, meestal 3 tot 6 maanden en maximaal 1 jaar. Er wordt uitgegaan van eigen regie, de kracht van netwerken en wanneer nodig wordt specialistische hulp ingeschakeld. MEE moet zich verantwoorden bij de gemeente, maar altijd anoniem en in algemene termen. Wanneer het nodig geacht wordt dat de gemeente mee overlegt, moet de cliënt hier toestemming voor geven.

Afra werkt met plezier op Texel: de lijnen zijn kort en men heeft een praktische en positieve instelling. Wel vindt zij het belangrijk om blanco te zijn, om onbevooroordeeld met cliënten om te kunnen gaan. Een grote wens van Afra:

Eén voordeur voor alle zorg, daarachter uitzoeken wie dat betalen moet! Weer een leuke ontmoeting met een betrokken zorgverlener.