Logo Texel Samen Beter

Oproep aan de Texelse politieke partijen

Op 16 maart j.l. stuurden wij dit bericht naar alle politieke partijen op Texel. En de vraag is: wat wil men in de gemeenteraad gaan doen om ervoor te zorgen dat Texelaars niet noodgedwongen worden opgevangen aan de overkant, gescheiden van hun sociale netwerk, familie, kinderen?

In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Deze zomer wordt gewerkt aan de nieuwe verkiezingsprogramma’s. De zorgcoöperatie Texel Samen Beter vraagt u om in uw verkiezingsprogramma op te nemen wat u wilt gaan doen om de zorg voor de ouder wordende Texelaar zo goed mogelijk aan te passen aan de eilandsituatie.

Alle Texelaars die wij spreken, mondeling of via de enquête uit 2016, willen het liefst zo lang mogelijk op Texel kunnen blijven, ook als ze zorg nodig hebben. Men maakt zich zorgen om het teruglopende aantal verpleeghuisbedden. En men begrijpt heel goed dat men voor ingrepen van hoog-specialistische zorg wel tijdelijk naar de overkant moet, maar wil dan toch zo gauw mogelijk weer terug naar de vertrouwde Texelse omgeving.

Natuurlijk zijn er de wettelijke regelingen in het kader van de Wpg (Wet publieke gezondheid) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Daar werkt de gemeente aan, deels in samenwerking met gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Maar dat is geen oplossing voor het volgende:


Met het opheffen van de verzorgingshuizen oude stijl, met het aanscherpen van de toelatingseisen voor het verpleeghuis en krimp van de beschikbare bedden, wordt de oudere Texelaar onzeker of en hoe er straks nog voor hem of haar wordt gezorgd.

Langer zelfstandig thuis, ja graag, blijkt ook uit onze enquête; maar is er dan wel hulp? De buren zijn even oud, kunnen die dan nog wel helpen? Soms wonen de kinderen aan de overkant en kunnen die niet dagelijks bijspringen. Op dit moment laten we de ouder wordende Texelaar in de steek. Iedereen weet wat er aan de hand is, maar kennelijk ontbreekt de urgentie om er nu echt wat aan te doen. Iedereen is verontwaardigd als er weer een Texelaar naar de overkant moet omdat er op Texel geen opvang is. We kennen allemaal de schrijnende verhalen. Soms halen ze de krant, meestal niet omdat mensen niet willen klagen en hun handen vol hebben aan de acute zorgvraag. Er is dan geen energie voor actie. En heel Texel gaat vervolgens over tot de orde van de dag. Totdat het iemand treft in hun eigen omgeving, en dan hebben ze de handen vol aan …etc….]

Omdat we collectief op dit eiland nog geen actie ondernemen, komen we straks individueel een voor een in de knel. Statistisch bent u, lezer van deze OPROEP, ook een keer aan de beurt: uzelf of uw ouders of iemand uit uw naaste omgeving heeft opvang nodig die er dan niet zal zijn, op Texel. Als we nu niets doen.

Wat zijn de getallen?
De wachtlijst van mensen die nu eigenlijk zouden moeten worden opgenomen maar waarvoor nog geen plek is op Texel, is al jaren enkele tientallen. In 2015 en 2016 zaten er gemiddeld 4 Texelaars onverhoopt vanwege crisissituaties in overkantse locaties, in maart 2017 waren dat er al 9 en de verwachting is dat de komende jaren dit verder zal stijgen als we niets ondernemen. En veel Texelaars stellen plaatsing op die wachtlijst uit, omdat een wachtlijstplek al geld kost en vooral omdat men zo lang mogelijk het thuis wil redden.


Deze oproep betreft dus de mensen die echt niet langer meer thuis kunnen blijven, ondanks alle inspanning en beleid die juist daarop is gericht.

We vragen hiermee op Texel meer dan het nationale zorgsysteem ons biedt:

  • Den Haag stelt de regels, die regels houden geen rekening met de eilandpositie van Texel.
  • Verzekeraars houden zorgaanbieders financieel heel kort.

Waarom nog langer wachten op Den Haag of op de verzekeraars?

Texel is een eiland…wat we extra op Texel willen, zullen we zelf moeten organiseren en het extra vanwege de eilandpositie, ook zelf financieren.

Er moeten urgent dus tientallen extra plekken gecreëerd worden. Op korte termijn door creatieve arrangementen en afspraken met bestaande partijen. Op termijn mogelijk eigen nieuwbouw door Texelse aanbieders van opvang voor deze doelgroep, geholpen door collectieve rugdekking in de exploitatie.

Er is ook behoefte aan meer en laagdrempelige dagopvang waardoor de fase dat men het nog thuis kan bolwerken, langer wordt zonder uitputting en overbelasting van mantelzorgers en sociaal netwerk.

Wij vragen niet aan de gemeente om zelf te gaan bouwen, hoewel dat natuurlijk niet verboden is. Wij vragen wel om mee te helpen, zo nodig te initiëren en te stimuleren, dat dit nu eindelijk gaat gebeuren. We zijn benieuwd naar uw ideeën op welke manie u

Dit kan op vele manieren, in beleid, in ruimtelijke ordening, financieel, in het aandringen op meer samenwerking tussen de zorgaanbieders op het eiland. Daarvoor moeten wel initiatieven worden genomen door de politieke partijen.

Graag ontvangen we een exemplaar van uw definitieve verkiezingsprogramma. We zullen daar in onze Nieuwsbrief t.z.t. aandacht aan schenken.

Ook zijn we als bestuur van Zorgcoöperatie Texel Samen Beter altijd bereid tot nadere informatie en gesprek.