Logo Texel Samen Beter

Vitaal Texel 2030: positief, gezond en veerkrachtig

Er verandert veel in de zorg. Ook de inwoner van Texel moet daarin een stem hebben. Zorgcoöperatie Texel Samen Beter is jaren terug ontstaan uit het gevoel dat er iets moest gebeuren. Dat we zelf het heft in handen moesten nemen voor beter gezondheidszorg, betere beschikbaarheid van een passend en betaalbaar zorg- en welzijnsaanbod waarbij het aantrekkelijker wordt om hier te (kunnen) blijven wonen. Iedereen krijgt tenslotte een keer met zorg te maken.

Aandoeningen die leiden tot zorg zijn meer dan alleen een anatomische afwijking (zie de spin van Huber). Tweedelijnszorg kost het meest. Aandacht voor de eerste lijn is dus geboden.

Spin van Huber Eerstelijnzorg

Coalitie voor positieve gezondheid Texel

Op Texel bestaat een groep: “de coalitie voor positieve gezondheid Texel” waarin zorgprofessionals in zorg en welzijn, medewerkers van gemeente en zorg coöperatie Texel Samen Beter kunnen deelnemen. Texel Samen Beter vertegenwoordigt in deze groep de inwoners van Texel en wordt gevoed door leden en de klankbordgroep.

Er zijn ontwikkelingen waarbij de verantwoordelijkheid voor gezondheid verschuift naar de inwoners, hetgeen een beweging stimuleert van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. We hebben de ambitie dat in 2030 de budgetten zijn ontschot (budget niet alleen gekoppeld aan een diagnose maar aan de cliënt, ook hier vragen we ons steeds af: waarom doen we dit?) en de zorg- en sociaal maatschappelijke kosten onder controle zijn. Het waarom we dit doen moet leidend zijn en niet alleen het hoe, zodat er ruimte komt om gezamenlijk te investeren in positieve gezondheid, veerkracht en geluk.

Het goed inrichten van deze visie en nieuwe manier van werken heeft in het buitenland bewezen dat binnen 5-7 jaar zo’n 15-20% zorgkosten wordt bespaard. Deze besparing kan weer ingezet worden voor verdere verbeteringen in de zorg.

 • Kwetsbare eilanders worden zo maximaal door de gemeenschap omarmd en komen tot bloei.
 • Dit wordt “de kanteling” genoemd.

De ontwikkeling van Texel Samen Beter sluit sterk aan op de Texelse cultuur

Met het begrip positieve gezondheid wordt een verbinding gelegd tussen het sociale- en zorgdomein, waar oog is voor de verschillende aspecten volgens de spin van Machteld Huber, en met meer werkplezier bij de gezondheidswerkers en waarbij de administratieve druk sterk is gereduceerd.

 • Er wordt collectief ingezet op voldoende nieuwe, voor iedereen in iedere levensfase, geschikte woningen zodat de toenemende vraag naar arbeidskrachten in degezondheidszorg, cure en care, op Texel zelf kan worden opgelost.
 • De gezondheidsdiensten voor toeristen worden mee ontwikkeld om daarmee het economische draagvlak voor voorzieningen voor de Texelaars te verstevigen.
 • Dit gaat niet vanzelf, daarvoor is “omdenken” nodig. Zowel bij de (toekomstige) zorggebruiker, als bij de zorgaanbieder, gemeente en ook bij de verzekeraar.
 • De focus wordt gelegd op wat iemand wel kan, dit brengt letterlijkof figuurlijk iemand in beweging, dat geeft doel in het leven en (ver)bind mensen. De inwoners van Texel staan hierin centraal.
 • Vanuit een sterke gemeenschap is het relatief eenvoudig om een netwerk te vormen van kernspelers vanuit zorg-welzijn-sociaal domein om zo invloed uit te oefenen, zowel inhoudelijk als financieel.

Initiatieven die we als TSB momenteel ondersteunen zijn:

 • Oprichting van het gezondheidsplein
 • Plaatsing, samen met Omring, demente bejaarden
 • Hoera ik beweeg
 • Nieuw stadsplan De Tunen