Skip to main content

Zorgvereniging Texel Samen Beter: toen, nu en de toekomst

De laatste jaren hebben we als Texel Samen Beter veel energie gestoken in de tot standkoming van de Coöperatie Kern Gezond Texel en het programma Gezond Texel 2030. Hoe hebben we ons de laatste jaren ontwikkeld en hoe gaan we verder?

De oprichting

Texel Samen Beter is een initiatief van Texelse inwoners. In 2012 maakten een aantal Texelaars zich zorgen over de toekomst van de zorg op Texel. Verschraling van de zorgverzekering, een bedreigd voortbestaan van het Gemini als volwaardig ziekenhuis, gebrek aan verpleeghuis plaatsen, de tweede ambulance die dreigde te verdwijnen en een overbelaste wijkzorg door een toenemende vergrijzing om maar enkele van die zorgen te noemen. Er was ook sprake van een steeds verder terugtrekkende overheid in de zorg met als doel kostenbeheersing. Steeds meer zaken moesten door marktwerking opgelost worden en de gebruikers van die zorg moesten meer verantwoording voor hun eigen gezondheid nemen. De bezorgde burgers beseften dat ze zelf in actie moesten komen om de zorg voor de inwoners van Texel-nu en in de toekomst- overeind te houden. Ze wilden dat doen vanuit het perspectief van de zorggebruiker, een stem geven aan de Texelaar bij al deze veranderingen. De krachten bundelen en eigen regie waren daarbij belangrijke steekwoorden. 

Eind 2014 komt het tot de oprichting van de Zorgcoöperatie Texel Samen Beter. Het streven is een goed samenwerkend stelsel op Texel van zorg en welzijnsaanbieders; zodat iedere Texelaar die te maken krijgt met een kwetsbare situatie (sociaal, fysiek en/of psychisch) zo lang mogelijk in zijn/haar eigen woon- en leefomgeving kan blijven functioneren en zelf de regie houdt. 

In 2022 is om financiële redenen de zorg coöperatie omgezet naar een zorgvereniging

Is TSB nog wel nodig?

Het is nu 2023. Jammer genoeg is TSB nog steeds hard nodig. De zorg kraakt in z’n voegen. De kosten stijgen de pan uit en personeel is nauwelijks te krijgen. Regelgeving en bureaucratie tieren welig. Ook op Texel hebben we hiermee te maken. Zo zal het eiland in de toekomst door een sterk vergrijzende bevolking steeds vaker te maken krijgen met zorg die niet of onvoldoende geleverd kan worden. TSB  wil, vanuit het perspectief van de zorggebruiker, meepraten en meedenken  over de veranderingen in de zorg die ook op ons eiland zullen plaatsvinden.

Wat is de visie van TSB?

Gezondheid vindt iedereen belangrijk. Het zijn echter vooral zorgverleners die spreken over gezondheid en zorg. Wat mensen daar zelf van vinden wordt zelden gevraagd. Terwijl de meesten van ons daar wel een mening over hebben! TSB vindt het enorm belangrijk dat de Texelse inwoners wel betrokken worden in de veranderingen in de zorg en zet zich hier voor in.

Als TSB benaderen we de zorg vanuit het brede perspectief van Positieve Gezondheid. Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte maar behelst vele andere aspecten. Bij gezondheid zijn veel meer partijen  betrokken , niet in de laatste plaats de zorggebruiker zelf. Positieve  Gezondheid is geen product geleverd door de dokter. De patiënt zélf heeft als eerst de regie over zijn/haar gezondheid. Positieve Gezondheid is gericht op het vergroten van iemands veerkracht en kijkt naar wat iemand wél kan.

Een breed perspectief verlegt de aandacht van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Daarbij ligt de nadruk op het voorkomen van ziektes. Op preventie. Preventie is nodig op individuele en collectieve schaal.  Preventie op individuele schaal richt zich  op een gezonde leefstijl en de vaardigheden die je daar voor nodig hebt .  Bijvoorbeeld stoppen met roken , meer bewegen en gezonder eten.  Individuele preventie vraagt van mensen om binnen hun individuele grenzen, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Preventie op collectieve schaal  richt zich meer op de leefomgeving van mensen.  Bijvoorbeeld overheidsmaatregelen tegen roken en vapen, maatregelen die de verkoop en produktie van gezond voedsel stimuleren, het  verzorgen van schoon drinkwater maar ook huisvesting. Volksziekten zoals vroeger cholera zijn niet door medicatie of in de spreekkamer van de dokter opgelost maar door betere infrastructuur, betere hygiëne en meer welvaart. Zo zullen de nieuwe volksziekten zoals diabetes type 2, COPD (een chronische longziekte) en obesitas ook niet opgelost worden in de spreekkamer van de dokter. Preventie op individuele schaal is niet genoeg en niet effectief voor dit soort problemen. Helaas kiezen we vaak voor de makkelijkste weg. Liever een pilletje slikken dan onze leefstijl aan te pakken. Toegegeven het wordt ons ook niet makkelijk gemaakt door onze leefomgeving en om die te veranderen is preventie op collectieve schaal nodig. 

Een brede kijk op gezondheid vereist samenwerking. Op Texel zijn we hier al goed mee bezig maar in de toekomst zullen we nog veel meer gebruik moeten maken van elkaars kracht en vaker over onze schutting heen moeten kijken. Vragen over gezondheid horen niet uitsluitend thuis in de gezondheidszorg in engere zin, sterker nog, ze kunnen vaak veel beter en effectiever behandeld worden door anderen. Zo'n  overstijgende samenwerking vereist ook financiële ontschotting en aanpassen van regels.

In 2024 zullen onze activiteiten in de eerste plaats gericht zijn op versterken van onze zorgvereniging. Ook TSB heeft last van het gebrek aan vrijwilligers. We gaan op zoek naar actieve leden die TSB willen steunen en verder dragen. In het voorjaar 2024 is onze volgende Algemene Ledenvergadering met daarna een openbare ledenavond. Hopelijk kunnen we dan een nieuw voltallig bestuur presenteren.

Daarnaast heeft TSB heeft zitting in het bestuur van de coöperatie “Kern Gezond Texel” en is betrokken bij de uitvoering van het programma Gezond Texel 2030. TSB heeft zich tot doel gesteld om Texelaars bij deze uitvoering te betrekken, en vooral het perspectief van de inwoner, de zorggebruiker naar voren te brengen.

We blijven dit doen vanuit het concept Positieve Gezondheid, een andere kijk op gezondheid, waarbij nadruk ligt op preventie, betrokkenheid en initiatief van de burger.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!